การสมัครออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์

2. รอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน

เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาด้วยในการสมัคร   
  1. สำเนาบัตรประชาชน  
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
  4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  5. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ขออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต