การสมัครออนไลน์

1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์

2. รอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว   
  1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 รูป
  2. สำเนาสูจิบัตรนักเรียน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา 1 ชุด
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  5. สำเนาแสดงผลการเรียน (ปพ.1, ปพ.4 และ ปพ.8) 1 ฉบับ
  6. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของนักเรียน, บิดา, มารดา (ถ้ามี)

พิมพ์ใบสมัคร